Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering i skolan

Hur påverkar klimatförändringarna länder i olika delar av världen? Vilken betydelse har religioner och livsåskådningar i andra nationer? Vilka effekter får den internationella handeln för välfärden i olika världsdelar?Att arbeta med internationalisering i skolan kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv.

I 2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan slås fast att skolan har ett ansvar för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Ett etiskt och internationellt perspektiv och ett miljöperspektiv ska prägla skolutbildningen.

Att samarbeta internationellt, till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, är ett sätt att möta kraven i läroplaner och kursplaner. Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger också ofta pedagogiska vinster.

Genom oss kan du och din organisation söka ekonomiskt stöd, och få praktisk handledning, för att genomföra samarbetsprojekt, elev- och lärarutbyten, delta i kurser och konferenser, åka på studiebesök och mycket mer.

Program som riktar sig till skolområdet

För europeiskt samarbete, utbyte och kompetensutveckling finns:

 • Erasmus+ mobilitet skola
 • Erasmus+ strategiska partnerskap skola
 • Erasmus+ kontaktseminarier

För samarbeten och utbyten med länder inom Norden och Baltikum finns:

 • Nordplus Junior
 • Nordplus Nordiska språk
 • Nordplus Horisontal

För samarbeten och utbyten med länder i hela världen finns:

 • Athena - för yrkesinriktade program
 • Atlas konferens
 • Atlas partnerskap
 • Atlas praktik och utbyten

Det finns också möjligheter till samarbeten och utbyten, fortbildning och erfarenhetesutbyte på hemmaplan genom:

 • eTwinning - digitala samarbetsformer med skolor i andra länder
 • Den Globala Skolan - seminarier i Sverige om lärande för hållbar utveckling

Publikationer och undervisningsmaterial

Broschyren Internationalisering i skolan beskriver det internationella samarbetet och läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola. Broschyren kan du ladda ned eller beställa på sidan Broschyrer, se länk till höger.

I rapporten Internationalisering i skolans styrdokument görs en genomgång av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans internationaliseringsuppdrag i de olika styrdokumenten. Den tar också upp hur Universitets- och högskolerådets internationella program kan stödja skolans arbete med internationalisering. Rapporten kan du ladda ned på sidan Rapporter och studier, se länk till höger.

Kunskap och verktyg för EU-undervisningen har tagits fram inom satsningen Lär mer om EU som pågick fram till och med 2012. Material finns samlat på en särskild webbplats, eukunskap.se, se länk till höger.

 • Lärarhandledningen Lär mer om EU – övningar, metoder och tips för EU-undervisning - kan du beställa kostnadsfritt genom Europaparlamentets beställningstjänst. Lärarhandledningen är framtagen för att passa samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet, men delar av den kan också användas i grundskolans senare årskurser
 • Som bilaga till lärarhandledningen finns en uppdaterad version av det uppskattade rollspelet Kollektivet. Rollspelet med bilagor kan du ladda ned på sidan Lärarhandledningar på eukunskap.se.