Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus ECTS

Det europeiska systemet för överföring av studiemeriter ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att tilldela och tillgodoräkna akademiska meriter inom ramen för högskoleavtalet.

ECTS bygger på en poängprincip i vilken ett års heltidsstudier motsvarar 60 poäng (ECTS-credits). Systemet grundar sig på en öppenhet om studieprogrammen och studenternas prestationer.

ECTS har utvecklats inom Erasmusprogrammet för att förbättra och underlätta att akademiska utlandsstudier godkänns. Systemet används nu i de flesta EU-länder inom EU som komplement till nationella poäng- och betygsskalor.

Studenter som vill tillgodoräkna sig sina utlandsstudier ska vända sig till sin institutionskoordinator vid hemuniversitetet. 

Information Package presenterar kurser som studenter kan söka

Enligt ECTS
 ska universiteten presentera alla kurser som Erasmusstudenterna kan söka i ett informationspaket, Information Package, där poäng för varje kurs anges. ECTS reglerar inte kursinnehållet, strukturen eller hur kurserna i olika länder sinsemellan överensstämmer. Det avgör universiteten själva när de utformar sina program och kursplaner.

Samordnare på lärosätena

Varje lärosäte har en högskolesamordnare (ECTS Institutional Coordinator) som ser till att systemet för att överföra studiemeriter fungerar och att ECTS principer följs. Dessutom bör varje institution/fakultet, som är intresserad av att använda systemet, ha en särskild institutionssamordnare (ECTS Departmental Coordinator). Studenter som vill tillgodoräkna sig sina utlandsstudier ska vända sig till sin institutionssamordnare vid hemuniversitetet.

Grundkrav för ECTS-poäng

  • Ett formellt trepartsavtal (Learning Agreement) ska ha undertecknats av hemuniversitetet, värduniversitetet och av studenten själv innan studenten reser ut. I detta avtal ska studentens studieprogram utomlands beskrivas och studentens tidigare akademiska studier anges.
  • Studenten ska få en meritförteckning (Transcript of Records) från värduniversitetet som visar alla kurser utomlands som hon/han genomfört
 med godkänt resultat och antalet poäng som de motsvarar.
  • Studentens hemuniversitet ska godkänna poängen från andra högskolor. De fullföljda kurserna utomlands ska kunna ersätta de poäng studenten annars hade fått vid hemuniversitetet.

Mer om ECTS

Mer information om ECTS på EU-kommissionens webbplats (nytt fönster)