Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Samarbeten inom vuxnas lärande

Till vuxenutbildning eller "vuxnas lärande" räknas organisationer som kommunal vuxenutbildning, folkbildning, universitet, frivilligorganisationer, bibliotek och museer.

Utveckla och stärka vuxnas allmänna lärande

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel via "Erasmus+ strategiska partnerskap". Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser som till exempel entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Samarbetsprojekt mellan nordiska och baltiska länder

"Nordplus Vuxen" vänder sig till dig som arbetar på organisationer, institutioner, och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande och som vill utveckla och förnya alla former av vuxnas lärande – formellt, informellt och icke-formellt. Genom Nordplus Vuxen kan du få ekonomiskt bidrag till samarbetsprojekt, utbildning och praktik i andra nordiska länder (som också omfattar Grönland, Färöarna och Åland), samt i de baltiska länderna. 

Du kan också söka medel från programmet "Nordplus Horisontal". Men det kräver att ditt planerade samarbete är av tvärgående karaktär - till exempel att det handlar om samarbete mellan en folkbildningsorganisation och en högskola.

Läs mer på sidorna Nordplus Vuxen och Nordplus Horisontal

Globalt utbyte

"Athena" är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux i Sverige kan samarbeta med motsvarande utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Elever tillsammans med lärare, skolledning och annan personal kan delta.  Programmet ska bidra med ny kunskap och ge elever och personal möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det ska även ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet, samt öka elevernas intresse för språk och stärka deras yrkeskompetens.

Läs mer om Athena utbyten och Athena planering

Partnerskolor i hela världen

Via "Atlas partnerskap" kan organisationer inom vuxenutbildning söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen. Partnerskapsprojekten kan handla om olika aspekter av verksamheten. Det är till exempel möjligt att genomföra projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerorganisationen.

Mer om Atlas partnerskap