Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Integrera mera - The diverse university

I slutet av maj arrangerade Universitets- och högskolerådet seminariet Integrera mera. Ett drygt hundratal besökare från landets lärosäten möttes, lyssnade till föreläsningar, diskuterade och inspirerades kring internationalisering och integration inom högre utbildning.

Att vända utanförskap till medborgarskap

Huvudföreläsaren Leo Razzak berättade om sin personliga resa från uppväxten i en segrerad förort till ett lyckat socialt entreprenörskap och en karriär inom journalistik och svensk film. Att knyta samman institutioner och samhället i stort med segregerade områden var något Leo Razzak poängterade för att nå framgång och lyckas med integration. För honom själv var det möten med ungdomsledare från Fryshuset i Stockholm som blev startskottet för både hans personliga och yrkesmässiga utveckling.

-         Att våga byta miljö och utforska nya arenor främjar anpassning och utveckling och leder till förändring, nya idéer och innovation. Det är viktigt att sätta upp mål och visa på vägar dit, framförallt för unga i utanförskap som kanske aldrig fått chansen att ta reda på vilka möjligheter de faktiskt har.

Globala målen och globalt medborgarskap

Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Global Citizen Education (GCE) fick deltagarna diskutera de möjligheter universitet och högskolor erbjuder för interkulturella möten och dialog och presentera förslag på hur högre utbildning kan bidra till att stärka mångfalden inom lärandet och vilken typ av utbildning som behövs för att uppnå ett globalt medborgaskap.

Mångfald som resurs

I en paneldiskussion kunde deltagarna utbyta erfarenheter kring hur olika verksamheter kan använda sig av internationalisering. Eva Molander från Linköpings universitet var en av deltagarna. Hon framhöll vikten av att ha ledningens stöd i internationella projekt:

-         För att lyckas måste projekten diskuteras ofta och det behöver vara tydligt att det internationella arbetet kan och ska kopplas till de mål som redan finns för verksamheten.

Gerhard Barmen berättade att de på Lunds universitet dragit nytta av mångfalden.

-         Vi har sett bättre resultat från grupparbeten i kurser där vi på förhand använt oss av mixade grupper med både svenska och utländska studenter.

Koppla globalt till lokalt och sprida resultat

Panelen diskuterade även globaliseringens påverkan och varför det är viktigt att koppla samman det lokala med det globala. Nina Laurén från Union to Union menade att det här är frågor som även fackföreningsrörelsen behöver jobba med då globaliseringen påverkar medlemmar i Sverige.

Hur man kan sprida resultat från internationella projekt var en annan fråga som dök upp i panelen. Att anordna seminarier för lärarkollegor, integrera resultatspridningen i kursutbudet för studenter genom obligatoriska spridningsseminarier och att använda sociala medier var några tips.   

Möjligheter hos UHR

Slutligen presenterade seminariet flertalet av de program UHR administrerar för högre utbildning. Deltagarna fick bland annat fördjupad information kring Linnaeus-Palme, Minor Field Studies och Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet och fick ställa frågor till UHR:s handläggare.

-         För oss som handläggare är det alltid värdefullt att få träffa projektdeltagare.  Utifrån den respons vi fått var seminariet och möjligheterna att utbyta erfarenheter med varandra mycket uppskattat, säger Therese Lindström, handläggare på UHR.

 

Program

Program för Linnaeus-Palme och Minor Field Studies dag 2, på svenska och engelska

Program för Praktikantprogrammet dag 2, på svenska och engelska

Presentationer

Global citizenship - from words to action (pdf, öppnas i nytt fönster)

Globala frågor utan svar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Minor Field Studies och Linnaeus-Palme (pdf, öppnas i nytt fönster)

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation Workshop 1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation Workshop 2 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bildspel/Pictures from Workshop and day 1 (pdf, öppnas i nytt fönster)