Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programdagar för högskolan 2010 - Internationalisering för kvalitet på utbildningsområdet

Genom föreläsningar och diskussionsfora gavs möjlighet till inspirerande samtal om internationaliseringsarbetet på Sveriges lärosäten.

Projektexempel och presentationsmaterial visade på de möjligheter till internationella samarbeten som Internationella programkontoret kan erbjuda.

Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter

Införandet av avgifter innebär stora förändringar för lärosätena och intensivt arbete under en relativt kort period för att möjliggöra införandet av avgifter.

Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter

Internationaliseringens roll för utbildningens kvalitet

Går det att besvara den frågan, vad internationaliseringen har för betydelse för utbildningens kvalitet? Nej, inte rakt upp och ned.

Internationaliseringens roll för utbildningens kvalitet

Karolinska institutets arbete med att undersöka internationaliseringens effekter på utbildningens kvalitet

Några av frågorna som ställdes i arbetet var: Bidrar internationalisering av utbildningsprogrammen till en ökad kvalitet? Vad har det för effekt att delta i student- och lärarutbyte?

Karolinska institutets arbete med att undersöka internationaliseringens effekter

Marknadsföring av svensk högre utbildning – swedenintouch.se

De sätter Sverige och svenska kompetenser på kartan samt skapar och vårdar relationer till omvärlden.

Marknadsföring av svensk högre utbildning – swedenintouch.se

Arbetsmarknadsvärdet av svensk högre utbildning

En uppföljning av effekten av MFS och Sidas resestipendium samt arbetsgivares syn på studenters internationella erfarenheter.

Arbetsmarknadsvärdet av svensk högre utbildning

EILC – presentation av ett gott exempel

Vid Uppsala universitet har man en välfungerande institution för Nordiska språk, vilket är en förutsättning för deras arbete med Erasmus Intensive Language Cources, EILC.

EILC - presentation av ett gott exempel

Kurs om lärarutbyte för ökad kvalitet

Universitetspedagogiskt centrum vid Umeå har utvecklat en kurs för lärare som syftar till att få fler att åka på utbyte och att göra det med bättre kvalitet.

Kurs om lärarutbyte för ökad kvalitet

Programmet för livslångt lärande (LLP), de centraliserade programdelarna inom Erasmus – internationalisering för kvalitetshöjning inom högre utbildning

Ralf Rahders, från EACEA i Bryssel, lyfter fram att kursutvecklingsdelarna av LLP inte är så kända, samtidigt som de är en mycket bra möjlighet att utveckla den egna verksamheten.

De centraliserade delarna inom Erasmus – internationalisering för kvalitetshöjning inom högre utbildning

Sammanfattning från diskussionsfora: Hur påverkar införandet av avgifter internationaliseringen på lärosäten?

De frågor som diskuterades var:

  • Hur förbereder man sig på lärosätena inför införandet av avgifter?
  • Hur kommer man att förhålla sig gentemot inkommande betalande studenter kontra inkommande utbytesstudenter? Finns det konflikter?
  • Hur påverkas arbetet på de internationella kanslierna?

Diskussionsfora: Hur påverkar införandet av avgifter internationaliseringen på lärosäten?