Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Rapporter och studier

Vi har publicerat ett antal rapporter, studier och undersökningar som belyser en verksamhet eller ett sakområde som rör internationalisering inom utbildning, kompetensutveckling och praktik.


Rapporter från Universitets- och högskolerådet

 

Internationellt samarbete - ett lyft för lärandet i matematik (pdf)
En studie av Comenius-projekt med fokus på matematik. I studien har man undersökt hur internationella partnerskapsprojekt kan utveckla skolans arbete mot de internationella målen i matematik, och hur internationellt samarbete kan bidra till skolors kvalitetsarbete i övrigt (2014). 

Internationalisering i skolans styrdokument (pdf)
Vad innebär internationalisering och varför ska skolan arbeta med det? I den här skriften görs en genomgång av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans internationaliseringsuppdrag i de olika styrdokumenten. Den tar också upp hur Universitets- och högskolerådets internationella program kan stödja skolans arbete med internationalisering (2013).


Internationella programkontorets tidigare rapportserie

Rapport 38
Vad blir det av eleverna? (pdf)
En uppföljning av gymnasiesko­lors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika (2012)

Rapport 37
Att utveckla det globala lärandet med Linnaeus-Palme (pdf)
En studie av vilken betydelse ett långsiktigt projektsamarbete inom Linnaeus-Palme har för svenska och utländska institutioner (2012).

Rapport 35
Kvalitetsutveckling genom internationalisering (pdf)
En studie av internationella projekt inom vuxenutbildning, genom programmen Grundtvig partnerskap och Nordplus Vuxen.

Rapport 34
Leonardoprojekten och Köpenhamnsprocessen (pdf)
En studie om hur projekt inom Leonardo da Vinci bidragit till Köpenhamnsprocessens mål och till utveckling av svensk yrkesutbilding

The Leonardo projects and the Copenhagen Process - summary in English (pdf)

Rapport 33
Internationella utbyten för högre utbildning 2010 (pdf)
Högskoleenhetens årsrapport med statistik och projektexempel.

Rapport 32
Fortbildning och arbetsskuggning i Europa - svenskt deltagande i och effekter av Comenius fortbildningsstipendier (pdf)
En kartläggning och analys av Comenius fortbildningsstipendier (2010)

In-Service Training and job shadowing in Europe - summary in English (pdf)

Rapport 31
Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010 (pdf)
Metamatrix på uppdrag av Internationella programkontoret (2010)

Rapport 30
Två studier om Den Globala Skolan (pdf)
Omfattar de två studierna Den Globala Skolans fortbildning av lärare samt Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy (2010)

Rapport 29
Support for Flexible and Self-directed Learning - Grundtvig 8th Learning Partnership Conference and a comparison with partnerships with Swedish participation (pdf)
Metamatrix på uppdrag av Internationella programkontoret (2010)

Rapport 28
Fältstudier och praktik utomlands - vad hände sedan? (pdf)
En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium (2010)

Rapport 27
Arbetsgivares syn på utlandserfarenhet (pdf)
Hur stor vikt lägger svenska arbetsgivare vid utlandserfarenhet i en anställningssituation? Undersökning gjord av Internationella programkontoret i samarbete med Svenskt Näringsliv (2010)

Rapport 26
Program för högre utbildning 2009 (pdf)
Högskoleenhetens årsrapport - statistik och goda exempel

Rapport 25
Effektutvärdering av Internationella programkontorets utbildningsdagar för gymnasielärare - slutrapport (pdf)
Utvärdering av fortbildningssatsningen Lär mer om EU, gjord av Metamatrix på Internationella programkontorets uppdrag (2010)

Rapport 24
Internationella erfarenheter inom högre utbildning (pdf)
Fokus på program med inriktning på samarbete med institutioner i utvecklingsländer och på fältstudier i utvecklingsländer (2009)

Rapport 23
Internationella samarbeten och utbyten inom högre utbildning
Högskoleenhetens årsrapport 2008 (pdf 3,2 MB)

Rapport 22
Årsrapportering till Sida för 2008 (pdf 1 Mb)
Athena, Den Globala Skolan, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, Sidas resestipendier

Rapport 21
Att värdera internationell erfarenhet – varför är det så svårt? (pdf, 2,14 Mb)
Anna Ryan Bengtsson, särskild utredare Programkontoret (2008)

Rapport 20
Högskoleenhetens årsredovisning 2007 (pdf 2,19 MB)

Rapport 19
Högskoleenhetens årsredovisning 2006 (pdf)

Rapport 17
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf)

Rapport 16
TEMPUS - en uppföljning av Sveriges deltagande i gemensamma europeiska projekt (pdf, 1,2Mb)
Ansökningsomgångarna 2000 – 2003

Rapport 12, 13, 14 och 15
"Utveckling och samarbete" - en serie rapporter med exempel på projekt och aktiviteter inom de olika verksamhetsområdena (2004):

Rapport 10
Högskoleenhetens årsredovisning 2003 (pdf)

Rapport 7
Sveriges deltagande i Erasmus - Analys och förslag till åtgärder i syfte att öka rörligheten bland studenter och lärare (pdf) (2002)

Rapport 6
Utlandspraktik i gymnasieskolan - APU-I (pdf)
(2001)

Rapport 5
Rapport rörande avveckling av engagemang i svenska kontaktcentra i Ryssland, Armenien och Bulgarien (pdf)
(2002)

Rapport 4
Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter (pdf)
Temoundersökning genomförd 2001.

Rapport 3
Mobilitet för alla - att ge funktionshindrade ungdomar lika möjligheter till studier, praktik och arbete inom EU (pdf)
(2001)

Rapport 2
Breaking Barriers - Svenska ungdomars erfarenheter av Breaking Barriers - ett pilotprojekt för arbetslösa ungdomar i EU (pdf)
Åsa Murray, Lärarhögskolan (2000)

Rapport 1
Interpraktikstipendiet - en utvärdering av ett arbetsmarknadspolitiskt program (pdf) (2000)

Övriga rapporter och undersökningar

Sifo-undersökning 2008: Utlandsstudier och internationellt utbyte - sammanfattande rapport (pdf)
En undersökning bland Sveriges studenter, lärare och prefekter inom högre utbildning – om deras attityder till utlandsstudier och internationellt utbyte i allmänhet, och kunskaper om och attityder till Erasmusprogrammet i synnerhet. Utförd av Sifo Research International, på uppdrag av Internationella programkontoret.

Sifo-undersökning 2008: Undersökning bland studenter (pdf)
En undersökning bland studenters attityder till utlandsstudier i
allmänhet och deras kunskaper om och attityder till Erasmus i synnerhet. Utförd av Sifo Research International, på uppdrag av Internationella programkontoret.

Sifo-undersökning 2008: Undersökning bland universitets- och högskolelärare (pdf)
En undersökning bland lärares såväl som institutioners inställning till och arbete med internationellt utbyte i allmänhet och Erasmusprogrammet i synnerhet. Utförd av Sifo Research International, på uppdrag av Internationella programkontoret.

Sifo-undersökning 2008: Undersökning bland prefekter (pdf) 
En undersökning bland prefekters såväl som institutioners inställning till och arbete med internationellt utbyte i allmänhet och Erasmusprogrammet i synnerhet. Utförd av Sifo Research International, på uppdrag av Internationella programkontoret.

Erasmus - fact, figures and trends (pdf)
Europeiska kommissionens rapport över studenters och lärares deltagande i Erasmus 2009-2010.

Experience Erasmus - Practice and Perspective in Four Subject Areas (pdf, 1,8Mb)
Slutrapport för Erasmus spridningsprojekt. UK Socrates Erasmus Council (2005)

Mobilitet – en rättighet för alla (pdf)
Slutrapport för Equalprojektet (2005)