Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Samarbetsprojekt för högskolor och universitet

Utveckling av högre utbildning

"Erasmus+ strategiska partnerskap" är ett EU-finansierat samarbetsprogram som ger lärosäten och andra organisationer möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser såsom till exempel matematik eller entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Utveckla masterprogram

Universitet och lärosäten kan genom "Erasmus+ gemensamma masterprogram" söka stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds. Programmen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder.

Läs mer om Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Stärka Europas innovationskapacitet

Programmet "Erasmus+ kunskapsallianser" ger aktörer inom högre utbildning och näringsliv möjlighet att få stöd till att i en internationell kontext utveckla nya innovativa och tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap samt underlätta utbytet av kunskap.

Läs mer om Erasmus+ kunskapsallianser

Samarbete med länder utanför Europa

Genom programmet "Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad" kan lärosäten söka medel för samarbete med så kallade partnerländer i cirka 150 länder i hela världen.

Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

Läs mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Projektsamarbete i Norden och Baltikum

Genom "Nordplus Högre utbildning" kan studenter, lärare och annan personal på lärosäten inom högre utbildning söka stöd för olika former av internationella samarbeten i Norden och Baltikum. Exempel på samarbeten är student- och lärarutbyten och utveckling av gemensamma studieprogram eller kurser.

Läs mer om Nordplus Högre utbildning

Samarbete med utvecklingsländer

"Linnaeus-Palme" är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering. Genom "Linnaeus-Palme" kan lärosäten i Sverige söka medel för samarbets- och utbytesprojekt med lärosäten i utvecklingsländer.

Läs mer om Linnaeus-Palme partnerskap

Stärka nordisk språkförståelse

Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer, privata och offentliga verksamheter kan också söka "Nordplus Nordiska språk". Målet med programmet är dels att stödja aktiviteter som stärker barns och ungas språkförståelse av nordiska språk, dels att utveckla material, metoder och strategier till att stärka nordisk språkförståelse på alla nivåer inom utbildningssektorn. Här finns medel att söka för projektaktiviteter som omfattar minst tre institutioner eller liknande från olika nordiska länder.

Läs mer om Nordplus Nordiska språk