Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Strategiskt fokus

I programmet lyfter man fram vikten av större strategiska projekt på organisations- och policynivå. Med det menas att projekten ska kopplas till EU:s utbildningspolitik och policyarbete och sättas in i ett sammanhang på europeisk nivå.

Programmet ger den sökande organisationen möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete.

Utgångspunkter för Erasmus+

  • Ökad koppling mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål.
  • Visa på mervärdet med europeiskt samarbete.
  • Större genomslag och effekter på individnivå, organisationsnivå och systemnivå.

EU:s utbildningspolitiska mål till år 2020

  • Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent.
  • 90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning.
  • Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning.
  • Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola.

Europa 2020 på Europeiska kommissionens webbplats (nytt fönster)

Utbildning 2020 på EUR-lex (nytt fönster)

Mer information

Programmet gäller från och med januari 2014 fram till 2020/2021.

Europeiska kommissionens webbplats om Erasmus+ (nytt fönster)

Erasmus+ på facebook (nytt fönster)

National agencies for Erasmus+ (nytt fönster)

Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i programmet. Länkar till de olika programdelarna inom utbildningsdelen hittar du under relaterade länkar till höger. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är den myndighet som har hand om ungdomsdelen, Erasmus+ Ung och Aktiv. Riksidrottsförbundet informerar om idrottsdelen.

Mer om Erasmus+ Ung och Aktiv på MUCF:s webbplats (nytt fönster)

Mer om EU-stöd till idrotten på Riksidrottsförbundets webbplats (nytt fönster)

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.