Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Hitta rätt program

Här kan du hitta möjliga program för dig och din organisation.

Om du inte får något resultat: inget program finns att söka utifrån de kriterier du markerat.

Jag är/arbetar som ..
inom ...
och söker stöd/information för/om ...

ASEM-DUO

För vem?

Svenska lärosäten söker ömsesidiga utbyten för sina studenter. (Svenska lärare kan bara delta som partners till utländska kollegor som söker från Thailand, Sydkorea eller Singapore.)

Vad kan man göra?

Svenska studenter kan få stöd för studier i nitton länder i Asien eller Oceanien. Samtidigt får utländska studenter från utbyteslandet motsvarande stöd för studier i Sverige.

Sista ansökningsdag

24 maj 2017. Årets ansökningsomgång öppnar 18 april.

Läs mer om ASEM-DUO

ASEM-DUO Sverige

För vem?

Studerande vid universitet och högskolor kan söka.

Vad kan man göra?

Svenska studenter får stöd för studier i ett land i Asien. Studenter från de asiatiska länderna får på motsvarande sätt stöd för studier i Sverige.

Sista ansökningsdag

24 maj 2017. Ansökan är öppen från och med 18 april.

Läs mer om ASEM-DUO Sverige

Athena planering

Vem som kan söka

Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att förbereda och planera det framtida utbytesprojektet inom Athena på plats tillsammans med samarbetspartnern.

Ingen ansökningsomgång

För närvarande är det inte möjligt att söka bidrag inom programmet.

Läs mer om Athena planering

Athena utbyten

Vem som kan söka

Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

Vad man kan göra

En till två skolor i Sverige och en till två skolor i ett låg- eller medelinkomstland genomför ömsesidiga utbyten, med fokus på samarbete kring skolornas yrkesutbildningar. Utbytesprojekten kan pågå i upp till fem omgångar.

Ingen ansökningsomgång

För närvarande är det inte möjligt att söka bidrag inom programmet.

Läs mer om Athena utbyten

Atlas konferens

För vem?

Förskolor, skolor, vuxenutbildningar och resurscentrum kan söka. Personal deltar i syfte att etablera kontakter och utveckla sitt arbete.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Sista ansökningsdag 2017

1 februari 12:00, 1 september 12:00, 1 november 12:00.

Läs mer om Atlas konferens

Atlas partnerskap

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Vad man kan göra

Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar i februari 2018.

Läs mer om Atlas partnerskap

Atlas planering

För vem?

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning som vill etablera och planera samarbeten med skolor och organisationer i andra länder kan söka.

Vad kan man göra?

Inom programmet ryms aktiviteter som planering av samarbetsprojekt och besök för att planera APL.

Sista ansökningsdag 2017

15 mars klockan 12:00, 15 september klockan 12:00.

Läs mer om Atlas planering

Atlas praktik

För vem?

Skolor och organisationer kan söka bidrag för elevers praktik/APL.

Vad kan man göra?

Elever på gymnasiets och gymnasiesärskolans yrkesprogram samt elever på yrkesvux kan genomföra praktik/APL i utlandet. Praktiken ska genomföras på en arbetsplats med koppling till elevernas yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag 2017

4 april klockan 12:00, 4 oktober klockan 12:00.

Läs mer om Atlas praktik

Den Globala Skolan

För vem?

Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

Vad kan man göra?

Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

Läs mer om Den Globala Skolan

Erasmus Charter for Higher Education

För vem?

Lärosäten som önskar delta i Erasmussamarbetet 2014/15–2020/21 måste ansöka hos EU-kommissionen om Erasmus Charter for Higher Education.

Vad är det?

Erasmus Charter for Higher Education fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete.

Sista ansökningsdag

31 mars 2017.

Läs mer om Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus ECTS och DS labels

Alla ansökningsomgångar är avslutade.

Från och med 2014 är det inte längre möjligt för lärosäten att söka kvalitetsutmärkelserna ECTS och DS labels.

Läs mer om Erasmus ECTS och DS labels

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

För vem?

Universitet och lärosäten kan söka.

Vad kan man göra?

Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Vem som kan söka

Företag, lärosäten, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, yrkesutbildningar, myndigheter och liknande inom olika ekonomiska sektorer kan söka.

Vad man kan göra

Programmet ger stöd för kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov/brister inom en sektor, utveckling av gemensamma utbildnings- och kursplaner, utbildningsprogram och utbildnings-/undervisningsmetoder i syfte att matcha dessa med arbetsmarknadens behov samt spridning och förankring.

Sista ansökningsdag

2 maj 2017 klockan 12:00:00

Läs mer om Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ förberedande besök

För vem?

Skolor, aktörer inom vuxenutbildning och yrkesutbildning, lärosäten med flera organisationer kan söka.

Vad kan man göra?

Tillsammans med er samarbetspartner kommer ni överens om och förbereder formerna för samarbetet, förankrar projektet, formulerar projektansökan och tar fram projektplaner.

Sista ansökningsdag

Du kan skicka in ansökan löpande under en månad. Deadline är klockan 12:00 den sista dagen i varje månad. Ansökningsomgången öppnar den 1 april.

Läs mer om Erasmus+ förberedande besök

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Vem som kan söka

Lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen.

Vad man kan göra

Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Erasmus+ kontaktseminarier

För vem?

Organisationer som söker projektpartners för samarbete inom Erasmus+ kan söka.

Vad kan man göra?

Du träffar på plats andra organisationer som söker partners inom ett speciellt tematiskt område.

Sista ansökningsdag

Löpande

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier

Erasmus+ kunskapsallianser

Vem som kan söka

Aktörer inom högre utbildning och näringsliv kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla nya innovativa och tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap samt underlätta utbytet av kunskap.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ kunskapsallianser

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Vad man kan göra

Det är möjligt för studenter att studera och/eller praktisera, samt personal att jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ mobilitet skola

Vem som kan söka

Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för flera skolor.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Vem som kan söka

Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyte. För yrkeslärande söker man inom yrkesdelen av programmet.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens/seminarium, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att jobbskugga eller undervisa, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt inom skolområdet. Även andra organisationer kan söka om syfte och mål är avsett att stärka skolan.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka vuxnas allmänna lärande.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder och arbetssätt för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Erasmus+ stöd till politisk reform

Vilka kan söka?

Myndigheter och andra offentliga och privata aktörer, ideella organisationer, med flera (varierar beroende på ansökningsomgång).

Vad kan man göra?

En möjlighet till bidrag för projekt som syftar till strategisk utveckling på europeisk policynivå. Inriktningen på projekten varierar beroende på ansökningsomgång.

Sista ansökningsdag

Se informationen om respektive ansökningsomgång nedan.

Läs mer om Erasmus+ stöd till politisk reform

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor med en Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan söka medel för stipendier för olika former av studier eller personalutbyte.

Vad man kan göra

Högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen får möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig eller studera i ett annat land. En ansökan innehåller samtliga tänkta utomeuropeiska mobiliteter.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Ett år i Frankrike

För vem?

Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser franska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste eleven som ansöker vara svensk medborgare.

Vad kan man göra?

Eleven kan studera ett läsår i Frankrike för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under veckorna bor eleverna på internat, och på helger och lov hos en fransk värdfamilj.

Sista ansökningsdag 2017

2 januari 2017 klockan 12.00 för läsåret 2017-2018.

Läs mer om Ett år i Frankrike

Ett år i Spanien

För vem?

Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser spanska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

Vad kan man göra?

Eleven kan studera ett läsår i Spanien för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. De svenska ungdomarna inkvarteras hos spanska värdfamiljer eller i studenthem.

Sista ansökningsdag 2017

2 januari 2017 klockan 12.00 för läsåret 2017-2018.

Läs mer om Ett år i Spanien

Ett år i Tyskland/Österrike

För vem?

Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser tyska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

Vad kan man göra?

Eleven kan studera ett läsår i något av länderna för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under året bor eleven i en tysk eller österrikisk värdfamilj. För elever som väljer Wien är det vanligare att bo i studenthem.

Sista ansökningsdag 2017

2 januari 2017 klockan 12.00 för läsåret 2017-2018.

Läs mer om Ett år i Tyskland/Österrike

eTwinning - digitalt skolsamarbete i Europa

För vem?

Personal och elever i för-, grund- och gymnasieskolan som vill ha tillgång till verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering.

Vad kan man göra?

eTwinning erbjuder digitala samarbetsformer som ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt.

Läs mer om eTwinning - digitalt skolsamarbete i Europa

Jean Monnet

Vem som kan söka

Lärosäten i hela världen kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att genom olika aktiviteter med fokus på studier om EU främja kvalitet i undervisning och forskning inom olika discipliner.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Läs mer om Jean Monnet

Linnaeus-Palme partnerskap

För vem?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning genom att driva långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i låg- och medelinkomstländer kan söka.

Vad kan man göra?

Svenska lärare och studenter undervisar samt studerar i olika låg- och medelinkomstländer. Lärare och studenter från låg- och medelinkomstländer kan på motsvarande sätt undervisa och studera i Sverige.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017 är den 19 april klockan 12:00.

Läs mer om Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme planering

För vem?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning kan söka medel för att starta upp ett samarbete med ett lärosäte i ett låg- och medelinkomstland.

Vad kan man göra?

Lärosäten träffar sin samarbetspartner för att gemensamt förbereda och planera det framtida utbytesprojektet inom Linnaeus-Palme partnerskap.

Ansökan

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna till hösten 2017.

Läs mer om Linnaeus-Palme planering

Minor Field Studies, MFS

För vem?

Lärosäten kan söka medel för mindre fältstudier, som sedan studenter söker i form av stipendier vid något av de lärosäten som beviljats medel.

Vad kan man göra?

Studerande vid behöriga lärosäten kan i ett låg- eller medelinkomstland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017 är den 7 april klockan 12:00.

Läs mer om Minor Field Studies, MFS

Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen

För vem?

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt organisationer, institutioner och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande kan söka.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att söka bidrag för att tillsammans med er eller era partner planera det kommande Nordplusprojektet och formulera ansökan.

Sista ansökningsdag 2017

1 mars, 1 oktober

Läs mer om Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen

Nordplus Horisontal

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande kan söka.

Vad man kan göra

Söka medel för samarbetsprojekt, nätverk och andra aktiviteter där organisationer från flera utbildningssektorer i Norden och Baltikum deltar.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Läs mer om Nordplus Horisontal

Nordplus Högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet, högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med frågor som rör högre utbildning i Norden och Baltikum.

Vad man kan göra

Söka medel för olika former av samarbeten med de nordiska och baltiska länderna. Till exempel student- och lärarutbyten eller projekt för att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Läs mer om Nordplus Högre utbildning

Nordplus Junior

Vem som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Vad ni kan göra

Det är möjligt att söka medel för samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december 2017.

Läs mer om Nordplus Junior

Nordplus kontaktseminarium

För vem?

Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

Vad kan man göra?

Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus.

Läs mer om Nordplus kontaktseminarium

Nordplus Nordiska språk

Vem som kan söka

Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer och andra privata och offentliga verksamheter söka.

Vad man kan göra

En möjlighet att söka medel för projekt och nätverksaktiviteter inom området nordiska språk.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Läs mer om Nordplus Nordiska språk

Nordplus Vuxen

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med vuxnas lärande (formellt, informellt och icke-formellt) kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att söka medel för samarbetsprojekt, utbildning och praktik i de nordiska och baltiska länderna.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Läs mer om Nordplus Vuxen

Praktikantprogrammet

För vem?

Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka.

Vad kan man göra?

Ni kan erbjuda en ung person mellan 20 och 30 år praktikplats hos en samarbetsorganisation i ett låg- eller medelinkomstland under 4-5 månader.

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar till hösten.

Läs mer om Praktikantprogrammet

Research Training Partnership Programme

För vem?

Universitet och högskolor kan söka medel för samarbete gällande forskarutbildning med lärosäten i de länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Vad kan man göra?

Programmet syftar till att med hjälp av gemensamma forskarutbildningsprojekt skapa förutsättningar för att bygga upp forskarutbildningskapacitet i länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Läs mer om Research Training Partnership Programme

Sidas resestipendium

Vem kan delta?

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s institutioner, kan söka.

Vad kan man göra?

Resestipendiet ger möjlighet till praktik för att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden arbeta inom internationella organisationer med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

Ingen ansökningsomgång för närvarande

Läs mer om Sidas resestipendium

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter

För vem?

Lärosäten kan söka medel från stipendieprogrammet, för att sedan fördela stipendierna till studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Vad kan man göra?

Studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som studerar vid ett svenskt lärosäte kan söka stipendierna för att finansiera sin utbildning i Sverige. Dessa så kallade tredjelandsstudenter ska från och med 2011 betala en avgift för sin högskoleutbildning.

Sista ansökningsdag 2017

1 juni

Läs mer om Stipendier för avgiftsskyldiga studenter