Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Athena planering

Vem som kan söka

Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att förbereda och planera det framtida utbytesprojektet inom Athena på plats tillsammans med samarbetspartnern.

Ingen ansökningsomgång

För närvarande är det inte möjligt att söka bidrag inom programmet.

Inga bidragsmedel

För närvarande kan du inte söka bidrag inom Athena. Bakgrunden är att Sida, som finansierar programmet, har reducerat bidragsbudgeten jämfört med tidigare år. Konkret innebär det att vi inte fått några pengar att fördela och att ansökningsomgångar därför ställs in.

Vill er organisation söka bidrag för planeringsresa är programmet Atlas planering ett alternativ.

Atlas planering

Varför en planeringsresa?

Planeringsresan ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för samarbetet, förankra projektet och planera för ansökan och kommande utbyten inom ett Athena utbytesprojekt. Mötet kan äga rum antingen i Sverige, i partnerlandet eller både och.

Det är företrädesvis när samarbetspartnern är ny som ni ansöker om bidrag för planeringsresa, men pågående projekt kan söka för att projektet ska utvecklas på bästa sätt. Behov kan då finnas att träffas och planera inför en ny omgång utbyten.

Vem som kan söka och delta

De nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola och kommunal yrkesvuxenutbildning kan söka och är den part som ansöker om projektmedel. Det är alltid den svenska skolan som står för ansökan, men partnerskolan deltar i förarbetet.

Elever, lärare och skolledare eller annan personal, till exempel instruktörer som är anställda, deltar.

Möjliga samarbetsländer

Giltiga samarbetsländer för Athenaprogrammet listas i dokumentet "Möjliga samarbetsländer inom Athenaprogrammet" och baseras på OECD:s definition av vilka länder som betraktas som utvecklingsländer.