Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Athena utbyten

Vem som kan söka

Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

Vad man kan göra

En till två skolor i Sverige och en till två skolor i ett låg- eller medelinkomstland genomför ömsesidiga utbyten, med fokus på samarbete kring skolornas yrkesutbildningar. Utbytesprojekten kan pågå i upp till fem omgångar.

Ingen ansökningsomgång

För närvarande är det inte möjligt att söka bidrag inom programmet.

Inga bidragsmedel

För närvarande kan du inte söka bidrag inom Athena. Bakgrunden är att Sida, som finansierar programmet, har reducerat bidragsbudgeten jämfört med tidigare år. Konkret innebär det att vi inte fått några pengar att fördela och att ansökningsomgångar därför ställs in.

Varför ett utbyte genom Athena?

Programmet ger elever och personal möjlighet att dels utbyta erfarenheter och stärka sin yrkeskompetens, dels öka sin förståelse för utvecklingsfrågor. Dessutom får samtliga deltagare möjlighet att möta en annan kultur och andra sätt att tänka.

Effekten blir att eleverna mognar, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden och sig själva. De skaffar sig även en internationell erfarenhet som idag är efterfrågad på arbetsmarknaden samt utvecklar sina språkkunskaper. Samtidigt får personalen ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.

Vad ska det leda till?

Athena är ett resursbasprogram – det övergripande syftet är att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden, både på hemmaplan och utomlands.

Mål som ska uppnås genom programmet är att

  • bredda och fördjupa elevers yrkeskompeten
  • öka förståelsen för frågor som rör utvecklingsarbete
  • bidra med ny kunskap
  • främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte
  • öka förståelsen för andra kulturer
  • öka intresset för språk.

Vilka som kan söka

De nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola och kommunal yrkesvuxenutbildning kan söka och är den part som ansöker om projektmedel. Det är alltid den svenska skolan som står för ansökan, men partnerskolan deltar i förarbetet.

Elever, lärare och skolledare eller annan personal, till exempel instruktörer som är anställda, deltar.

Möjliga samarbetsländer

Giltiga samarbetsländer för Athenaprogrammet listas i dokumentet "Möjliga samarbetsländer inom Athenaprogrammet" och baseras på OECD:s definition av vilka länder som betraktas som utvecklingsländer.