Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Atlas konferens

För vem?

Förskolor, skolor, vuxenutbildningar och resurscentrum kan söka. Personal deltar i syfte att etablera kontakter och utveckla sitt arbete.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Sista ansökningsdag 2017

1 februari 12:00, 1 september 12:00, 1 november 12:00.

Varför Atlas konferens?

Atlas konferens ger dig möjlighet att dels åka på en konferens för att lära utan att någon motprestation krävs, dels medverka på en konferens genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

Utveckling genom internationella kontakter

Syftet är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn för att främja kompetensutveckling. Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Konferensen kan ses som ett led i att etablera kontakter med kollegor i andra länder eller ha som syfte att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Vem som kan söka och delta

Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor, resurscentrum (fristående organiserad verksamhet för exempelvis logopeder, specialpedagoger, modersmålslärare, med flera) samt kompletterande utbildningar kan söka.

Konferensen ska vara öppen för deltagare från flera olika länder och vara relevant för den sökandes yrkesroll. Konferensen ska också äga rum i ett för programmet giltigt land. Ett program och en presentation av konferensen ska bifogas till ansökan.

Bidraget kan inte sökas av exempelvis kulturskolor, utbildningsförvaltningar, lärarutbildningar, naturskolor etcetera. Om du är osäker på om din skola är behörig att söka Atlas konferens kan du alltid kontakta handläggarna för Atlas konferens.

Samarbetsländer

Det är möjligt att söka stöd för att delta eller medverka vid konferenser i länder utanför EU/EES.

Bidrag

Skolan eller organisationen söker bidrag i form av ett schablonbelopp per deltagare. Bidraget är avsett att täcka kostnader för resa, uppehälle och eventuell konferensavgift för maximalt två deltagare. Det går inte att söka stöd för projektmöten, utbildningar eller kurser.

Schablonbeloppen uppgår till

  • 8 000 kronor till europeiska länder utanför EU/EES
  • 16 000 kronor till övriga världen

Om er ansökan beviljas betalas bidraget direkt till skolans eller organisationens konto. Därför måste dessa uppgifter anges redan vid ansökan.

Prioriteringar

  • Personal från förskola och särskola.
  • Konferenser inom områdena grundläggande färdigheter samt lärande för hållbar utveckling.
  • Medverkan vid konferens.
  • Skolor utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete.

Vid behov även

  • Regional spridning.

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är

  • Atlas planering
  • Atlas partnerskap
  • Atlas praktik