Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Atlas partnerskap

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

Vad man kan göra

Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det är möjligt att genomföra rena lärarutbyten eller lärar- och elevutbyten där samarbetet fokuserar på att uppfylla läroplansmålen kring olika ämnen.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar i februari 2018.

Skolutveckling genom internationella kontakter

Syftet med Atlas partnerskap är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. Med hjälp av internationella kontakter kan du och dina kollegor förverkliga skolans mål.

Programmet ger er på så sätt möjlighet att använda internationalisering som ett verktyg för utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om utvecklingsfrågor kopplade till nationella eller regionala satsningar som olika lärarlyft, vilka ska bidra till att eleverna når läroplans- och examensmålen.

Personal stärker ämnes- och yrkeskompetenser

Som personal har du och dina kollegor möjlighet att stärka er ämnes- och yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa och därmed en unik chans att reflektera över den egna lärarrollen.

Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik för att främja elevernas måluppfyllelse. Samtidigt får ni ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.

Eleverna stärker kunskaper och förmågor

Eleverna får möjlighet att stärka sina kunskaper och förmågor genom samarbete med andra unga i världen. Mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka ger effekter som att eleverna mognar, blir mer självständiga, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden, kring olika ämnen och sig själva.

Skolledare får nya perspektiv

De skolledare som deltar får möjlighet att stärka sin yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte med andra skolledare i världen. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att leda skolverksamheter och därmed en unik chans att reflektera över sin egen yrkesroll.

Organisationer som kan söka

Förskolor, grund- och gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor samt kompletterande utbildningar kan söka.

Möjliga samarbetsländer

Det är möjligt att samarbeta med utländska skolor i hela världen.

Bidrag för planeringsresa

När ni hittat partners i ett projekt och funderar på att skicka in en ansökan för ett partnerskap, finns möjlighet att söka bidrag för att planera projektet tillsammans med er partner. Vid besöket kan ni diskutera projektet, ta fram projektplaner och förbereda en projektansökan.

Mer om planeringsresa genom Atlas planering.

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är

  • Atlas planering
  • Atlas konferens
  • Atlas praktik