Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Atlas praktik

För vem?

Skolor och organisationer kan söka bidrag för elevers praktik/APL.

Vad kan man göra?

Elever på gymnasiets och gymnasiesärskolans yrkesprogram samt elever på yrkesvux kan genomföra praktik/APL i utlandet. Praktiken ska genomföras på en arbetsplats med koppling till elevernas yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag 2017

4 april klockan 12:00, 4 oktober klockan 12:00.

Varför Atlas praktik?

Utlandsförlagd arbetsplatsförlagt lärande, APL, ger eleverna möjlighet till yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Förutom individuell kompetensutveckling kan ni främja er skolas internationaliseringsarbete, då projekt inom Atlas praktik bland annat ska stödja förverkligandet av de mål om internationalisering som anges i skolans läroplaner.

Vilka som kan söka

Organisationer som kan söka är

  • Skolor, utbildningsansvariga och kommuner ansvariga för de nationella yrkesprogrammen i gymnasie- och gymnasiesärskola, där minst 15 veckor av den arbetsplatsförlagda utbildningen är obligatorisk. Även teknikprogrammets fjärde år är ett giltigt yrkesprogram.
  • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Enskilda elever kan inte söka utan en skola/organisation måste stå bakom ansökan.

Praktikens längd

Varje elev ska praktisera i minst tre veckor. Elever i gymnasiesärskola praktiserar minst två veckor.

Möjliga praktikländer

En av många fördelar med Atlas praktik är att praktikperioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen. Vi har delat upp länderna i tre kategorier:

  1. EU-/EES-länder
  2. Övriga Europa utanför EU/EES
  3. Övriga världen

En ansökan kan omfatta flera länder.

I och med möjligheten att praktisera i hela världen, förutom USA, är det viktigt att du kontrollerar vilka krav som ställs på visum och vaccinationer i de mottagande länderna.

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är

  • Atlas konferens
  • Atlas partnerskap
  • Atlas planering

Bidrag för praktik i Europa

Genom programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning kan skolor söka bidrag för elevpraktik inom EU och i de länder som deltar i Erasmus+. Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning