Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Vem som kan söka

Företag, lärosäten, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, yrkesutbildningar, myndigheter och liknande inom olika ekonomiska sektorer kan söka.

Vad man kan göra

Programmet ger stöd för kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov/brister inom en sektor, utveckling av gemensamma utbildnings- och kursplaner, utbildningsprogram och utbildnings-/undervisningsmetoder i syfte att matcha dessa med arbetsmarknadens behov samt spridning och förankring.

Sista ansökningsdag

2 maj 2017 klockan 12:00:00

Varför branschspecifika kunskapsallianser

Branschspecifika kunskapsallianser, Sector skills alliances, syftar till att kartlägga och fylla kompetensglapp genom samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning. Det kan till exempel handla om att förbättra läroplaner och stärka kvalifikationer för att på så sätt anpassa utbildningar till de behov som finns på arbetsmarknaden. Genom att höja utbildningars kvalitet och innehåll är tanken att det ska underlätta för individer att få den kompetens som svarar mot behoven och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Vad det ska leda till

Projekten ska genomföra en rad aktiviteter som bygger på arbetsmarknadens behov inom en sektor. De mål som är uppsatta för programdelen är att

  • kartlägga existerande och förväntade kompetensbehov för verksamma inom specifika sektorer
  • modernisera yrkesutbildningen och ta vara på dess potential för att höja konkurrenskraften i berörda sektorer
  • stärka utbytet av kunskaper och metoder mellan yrkesutbildning och arbetsmarknad
  • integrera arbetsförlagt lärande i yrkesutbildningar och därigenom nyttja dess potential att skapa ekonomiskt tillväxt, innovation och ökad konkurrenskraft inom sektorn
  • underlätta personers rörlighet på arbetsmarknaden, ömsesidigt förtroende och öka erkännandet av kvalifikationer på europeisk nivå inom de berörda sektorerna.

För att nå dessa mål är det möjligt att söka inom något av områdena:

  1. Allianser för att kartlägga kompetensbehov/brister inom en specifik sektor.
  2. Allianser för att utveckla och tillhandahålla utbildnings- och kursplaner för ett eller flera kvalifikationer inom en sektor och som tillgodoser kompetensbrister, mismatch. Här bör gemensamma europeiska verktyg så som exempelvis EQF, ECVET och EQAVET användas.

Det går inte att söka inom båda områdena samtidigt.

Vem som kan söka

De som kan söka och få bidrag genom programmet är organisationer som har en projektidé som knyter an till kompetensglapp inom en eller flera sektorer.

Ett projekt behöver omfatta minst tre länder. I varje land som deltar i projektet behöver tre partner från tre olika kategorier av organisationer delta:

  • yrkesutbildningsanordnare
  • branschrepresentanter
  • organisationer med övergripande ansvar för kvalifikationer, validering, vägledning etcetera.

Ansökan

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA. Ansökan och information når du på EACEA:s webbplats:

Sector skills alliances på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Kontakt

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. De kan ge er mer information om programmet, ge stöd och rådgivning inför ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post: EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.