Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ kunskapsallianser

Vem som kan söka

Aktörer inom högre utbildning och näringsliv kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla nya innovativa och tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap samt underlätta utbytet av kunskap.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför kunskapsallianser?

Kunskapsallianser, Knowledge alliances, syftar till att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort. Det ska åstadkommas genom gränsöverskridande, strukturerade och resultatdrivna projekt, framför allt mellan högre utbildning och näringsliv. Kunskapsallianser är öppna för alla discipliner och sektorer.

Vad det ska leda till

De mål som är uppsatta för programdelen är att

  • arbeta fram nya, innovativa och tvärvetenskapliga metoder för undervisning och lärande
  • stimulera undervisande personal vid lärosäten och företag till entreprenöriellt lärande och entreprenörskap
  • underlätta utbytet och flödet av samt gemensamt utveckla nya kunskaper.

Kunskapsallianserna är avsedda att få inverkan på både kort och lång sikt på individuell, organisatorisk och systemnivå.

Vem som kan söka

Offentliga eller privata organisationer i de länder som deltar i Erasmus+ kan söka. Minst sex oberoende organisationer från minst tre av dessa programländer, varav minst två högskolor och minst två företag, ska ingå i de två- eller treåriga projekten.

Organisationer i länder som inte deltar i Erasmus+ kan delta som partner, men inte söka. Villkoret för att delta är att deras deltagande medför ett betydande mervärde för projektet.

Ansökan

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA. Ansökan och information når du på EACEA:s webbplats:

Knowledge alliances på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare endast söka och delta i Erasmus+ under förutsättning att den schweiziska staten finansierar deras deltagande.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.