Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ mobilitet skola

Vem som kan söka

Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för flera skolor.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför Erasmus + mobilitet?

Programmet ger er skola möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Genom att ge lärare, skolledare och annan personal, som till exempel studievägledare och kurator, möjlighet att kompetensutveckla sig och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder bidrar det till att stärka individers färdigheter och kvalifikationer som sedan implementeras och sprids inom och utanför den egna organisationen.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Ni ansöker utifrån de skolutvecklingsbehov ni identifierat. Primära målsättningar är att förebygga tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvaliteten i undervisningen.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att utveckla lärare inom områden så som det interkulturella klassrummet, att undervisa flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som vill erbjuda sin personal lärarutbyte, kompetensutveckling och fortbildning i ett annat europeiskt land som ett led i sitt utvecklingsarbete kan söka och sända ut personal. Lista över alla godkända skolor finns på SCB:s webbplats (nytt fönster). 

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din skola planerar att genomföra inom programmet.

Sök som konsortium för större spridning

Huvudmän för skola, det vill säga kommuner och huvudmän för friskolor, liksom regionala och lokala myndigheter kan söka som konsortiesamordnare för förskolor och skolor som i sin tur sänder sin personal på mobilitetsaktiviteter. På så vis får projektet och de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs större spridning inom ett visst pedagogiskt utvecklingsområde.

Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer, konsortiesamordnaren och minst två skolor. En organisation får vara del av eller koordinera flera olika nationella konsortier som ansöker samtidigt.

Kontakta oss handläggare om ni tänker söka som konsortiesamordnare för att diskutera sammansättningen av konsortiet.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.