Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att jobbskugga eller undervisa, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför Erasmus+ mobilitet?

Programmet ger er organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Genom att ge personal och studerande möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling bidrar det till att stärka individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer som sedan implementeras och sprids inom och utanför den egna organisationen.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att öka kompetens och yrkesskicklighet, och därmed anställningsbarheten, för elever/studerande i yrkesutbildning, samt stärka kvaliteten i undervisningen.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att utveckla kompetens inom områden så som det interkulturella klassrummet, att undervisa flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka, till exempel gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar, vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar. För att räknas som yrkesutbildning ska ettåriga, tvååriga respektive treåriga utbildningar innehålla minst fem, tio respektive femton veckors obligatoriskt arbetsplatsförlagt lärande.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som den organisation eller skola du arbetar eller studerar vid planerar att genomföra inom programmet.

Gå ihop med andra och sök som nationellt konsortium

För större och mer strategiska projekt kan ni söka bidrag gemensamt med andra organisationer som ett nationellt konsortium. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning.

Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer, där en organisation tar på sig ansvaret att samordna konsortiet och projektet.

Tänker ni söka som konsortiesamordnare, kontakta gärna oss handläggare så ger vi er stöd och råd att skapa och fungera som ett nationellt konsortium.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Ackreditering

Det är möjligt att ansöka om att få er organisation ackrediterad genom ett så kallat VET Mobility Charter. Om ni fått er VET Mobility Charter beviljad innebär det att ni kan göra en förenklad ansökan inom Erasmus+ mobilitet.

 

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.