Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ackreditering – VET Mobility Charter

Inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning finns möjlighet att ansöka om och få sin organisation ackrediterad.

Är ni en organisation som haft kvalitativa och väl fungerande mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci och/eller Erasmus+ yrkesutbildning kan ni ansöka om en så kallad VET Mobility Charter för att få er organisation ackrediterad. Ackrediteringen innebär en fortsatt förenklad medverkan i programmet Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning.

Det ger även större möjligheter att planera, anpassa och utveckla ert internationaliseringsarbete. Genom att er organisation får möjlighet att arbeta mer långsiktigt kan ni härigenom få in internationalisering som en naturlig del i verksamheten.

Ansökan 2017

Sista ansökningsdatum är den 17 maj 2017 klockan 12:00:00.

Ansökan VET Mobility Charter 2017 (pdf, nytt fönster)

Vilka som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka, till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar, vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar.

Vad som bedöms i ansökan

Vid bedömningen av er ansökan utgår vi från

  • Erfarenhet från tidigare mobilitetsprojekt.
  • Organisationens europeiska internationaliseringsstrategi.
  • Organisationsförmåga och kvalitetssäkring av mobilitetsperioder.

För att beviljas en VET Mobility Charter krävs därför:

  • Ni som organisation eller konsortium har fullföljt minst tre mobilitetsprojekt inom yrkesutbildning i Programmet för livslångt lärande (Leonardo da Vinci) och/eller Erasmus+ yrkesutbildning. För konsortier ska antingen alla partners ha fullföljt tre mobilitetsprojekt eller konsortiet som helhet ha gjort det.
  • Förbrukningsgraden vad gäller budget är i genomsnitt minst 80 procent för de tre senaste avslutade projekten enligt ovan. För konsortium gäller att konsortiet som helhet eller varje enskild organisation ska ha haft en genomsnittlig budgetförbrukning på 80 procent av de senaste tre genomförda mobilitetsprojekten.

Besked om beslut

Besked om beslut skickar vi till samtliga sökande under hösten. De organisationer som erhåller en charter/blir ackrediterade kan därefter göra en förenklad ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Vad det innebär att vara ackrediterad

Får ni er ansökan om VET Mobility Charter beviljad innebär det att ni kan göra en förenklad ansökan om projektmedel inom Erasmus+ mobilitet. En förenklad ansökan skickar ni in antingen varje eller vartannat år, där ni anger det antal personer som ska delta samt en budget för detta. Även rapporteringsprocessen förenklas.

Om er organisation fullföljer det internationaliseringsarbete som ni formulerat i ansökan får ni dessutom del av den finansiering som avsätts för programperioden till och med 2020 (givet att ni ansökt för hela perioden).

För de organisationer som beviljas VET Mobility Charter gäller ackrediteringen ansökan om projektmedel inom Erasmus+ mobilitet för 2017 och framåt.

Kontakt

Har du frågor om ackreditering, kontakta Henrik Wilhelmsson, e-post: ka1yrkes(at)uhr.se.