Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Varför ett strategiskt partnerskap?

Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder, produkter och resultat. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att stärka konkurrenskraften, förbättra kvaliteten i undervisning och lärande, samt stärka samarbetet med nyckelaktörer för att främja kvalitet och innovation inom den högre utbildningen.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att stärka och utveckla områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Universitet och högskolor kan söka. Även andra organisationer kan söka och delta om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna högre utbildning. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Som enskild individ kan du inte söka eller delta som partner, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Länder som deltar

EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i Erasmus+ strategiska partnerskap som så kallade programländer. I exceptionella fall kan så kallade partnerländer, vilket är alla andra länder i världen, delta om deras deltagande ger ett väsentligt mervärde för projektet. De kan också delta som "Associated partners" utan projektfinansiering.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.