Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Vem som kan söka

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolan och specialskolan samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt inom skolområdet. Även andra organisationer kan söka om syfte och mål är avsett att stärka skolan.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Varför ett strategiskt partnerskap?

Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser såsom till exempel matematik eller entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen.

Målsättningar är att minska tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik och säkerställa en god skriv- och läsförmåga. Fokus ligger även på att utveckla ledarskap och att stärka lärares kompetens för att därigenom utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen liksom att säkerställa en god kvalitet inom förskolan.

Ytterligare målsättningar är att stärka och utveckla områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper med flyktingar, asylsökande och migranter, det flerspråkiga klassrummet samt tolerans och mångfald.

Aktiviteterna ska även bidra till att utveckla metoder inom lärarutbildningen för att nyexaminerade lärare redan i starten av sin karriär ska ha verktygen att hantera dessa målsättningar.

Vilka organisationer kan söka?

Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga. Exempel på organisationer som kan söka och delta är förutom skolor förvaltningar, regionförbund, företag, myndigheter, universitet och ideella organisationer.

Är ni ett yrkesgymnasium söker ni inom programdelen Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet 

Länder som deltar

EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i Erasmus+ strategiska partnerskap som så kallade programländer. I exceptionella fall (dock inte för projekt med enbart skolor) kan så kallade partnerländer, vilket är alla andra länder i världen, delta om deras deltagande ger ett väsentligt mervärde för projektet. De kan också delta som "informella partners" utan projektfinansiering.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.