Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka vuxnas allmänna lärande.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder och arbetssätt för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Varför ett strategiskt partnerskap?

Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen. Primära målsättningar är att modernisera och förbättra vuxenutbildningen genom samarbete med andra sektorer/organisationer, validering av informellt/icke-formellt tillägnade kunskaper och att kvalitetssäkra utbildningar och vägledningssystem.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att stärka och utveckla områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek eller museer kan söka och delta.

Även andra organisationer kan söka och delta om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna vuxnas allmänna lärande. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Handlar det primärt om yrkeslärande ska ni söka inom yrkesdelen av programmet, se Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet

Länder som deltar

EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i Erasmus+ strategiska partnerskap som så kallade programländer. I exceptionella fall kan så kallade partnerländer, vilket är alla andra länder i världen, delta om deras deltagande ger ett väsentligt mervärde för projektet. De kan också delta som "informella partners" utan projektfinansiering.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.