Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

Vad man kan göra

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisningen, utbildningen och lärandet, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag

29 mars 2017 klockan 12:00:00.

Varför ett strategiskt partnerskap?

Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom yrkesutbildning och kompetensutveckling på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen. Primära målsättningar är att öka anställningsbarhet, kompetens och yrkesskicklighet för studerande i yrkesutbildning, stärka konkurrenskraft, samt stärka samarbetet och kopplingen mellan yrkesutbildning och kompetensutveckling med arbetsmarknad och lokala/regionala myndigheter för att anpassa efterfrågan och behov.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att stärka och utveckla områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling, till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, företag, bransch- och fackliga organisationer, offentlig förvaltning, föreningar och ideella organisationer, högskolor och universitet kan söka och delta. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Handlar det primärt om vuxnas allmänna lärande ska ni söka inom vuxenutbildningsdelen av programmet, se strategiska partnerskap vuxenutbildning.

Som enskild individ kan du inte söka eller delta som partner, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Länder som deltar

EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i Erasmus+ strategiska partnerskap som så kallade programländer. I exceptionella fall kan så kallade partnerländer, vilket är alla andra länder i världen, delta om deras deltagande ger ett väsentligt mervärde för projektet. De kan också delta som "informella partners" utan projektfinansiering.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.