Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet, högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med frågor som rör högre utbildning i Norden och Baltikum.

Vad man kan göra

Söka medel för olika former av samarbeten med de nordiska och baltiska länderna. Till exempel student- och lärarutbyten eller projekt för att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Nordplus Högre utbildning är en möjlighet till samarbete mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser. 

Vad det ska leda till

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus Högre utbildning de här specifika målen:

  • att knyta samman universitet och högskolor, både privata och offentliga, i Norden och Baltikum.
  • att skapa nätverk för att utbyta och sprida erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.
  • att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och andra institutioner och organisationer som arbetar med högre utbildning.
  • att bidra till samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för följande aktiviteter:

Mobilitet

Studentmobilitet, lärarmobilitet, expressmobilitet (kortare studentmobilitet, från en vecka upp till en månad).

Nätverk

Etablera och utveckla nätverk inom högre utbildning.

Projekt

Intensivkurser, gemensamma studieprogram och utvecklingsprojekt inom högre utbildning, till exempel för att utveckla läroplaner.

Mer information om Nordplus Högre utbildning

Mer information om programmet hittar ni på Nordplusprogrammets gemensamma webbplats:

Till Nordplus Högre utbildning på nordplusonline.org (nytt fönster)

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2017

Programmet ska bidra till att:

  • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
  • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
  • utveckla kvalitet och innovation i utbildningssystemen och stärka det livslånga lärandet i de länder som deltar.
  • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
  • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (framför allt av danska, norska och svenska).

Andra möjligheter till samarbete

Utveckla gemensamma masterprogram

Nordiska ministerrådets program Nordic Master och erbjuder universitet och högskolor i Norden möjlighet till finansiering för att genomföra gemensamma masterprogram. Tanken är att samla de bästa kurserna från olika länder och erbjuda program för elitstudier, som de enskilda länderna inte skulle kunna genomföra på egen hand. Minst tre nordiska länder ska delta i ett program. Studenter från hela världen kan ansöka till masterprogrammen.

Mer information om ansökan och programmet finns på:

Nordic Master Programme på Cimos webbplats (nytt fönster)

Samarbete Norden-Ryssland

Nordiska ministerrådets The Nordic-Russian Cooperation Programme ger möjlighet till samarbeten mellan de nordiska länderna och Ryssland. Det kan handla om personal- och studentutbyten, nätverk, att utveckla kurser och program, gemensamma forskningsprojekt och projekt för att främja innovation. Syftet med programmet är att stärka det långsiktiga samarbetet mellan Norden och Ryssland inom utbildning och forskning. De baltiska länderna kan inte delta.

Mer information om ansökan och programmet finns på:

Senter for internasjonalisering av utdannings, SIU (nytt fönster)

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.