Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Horisontal

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande kan söka.

Vad man kan göra

Söka medel för samarbetsprojekt, nätverk och andra aktiviteter där organisationer från flera utbildningssektorer i Norden och Baltikum deltar.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Varför Nordplus Horisontal?

Nordplus Horiontal är en möjlighet att få stöd för projekt och aktiviteter som bidrar till kvalitet, innovation  och livslångt lärande inom utbildningsområdet. Programmet ger möjlighet till samarbete mellan olika utbildningssektorer i de nordiska och baltiska länderna.

En ansökan måste omfatta aktörer från minst två olika utbildningssektorer inom Nordplus-programmet (förskola och skola/högre utbildning/vuxnas lärande). Minst tre parter från tre olika deltagarländer ska ingå i ett projekt.

Mål med Nordplus Horisontal

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus Horisontal följande specifika mål:

 • Att ge stöd till nätverk och projekt där organisationer från flera utbildningssektorer deltar.
 • Att ge stöd till innovativa projekt som tar upp nya, breda och komplexa problemställningar och utmaningar.
 • Att ge stöd till projekt och aktiviteter som bidrar till kvalitet, innovation och livslångt lärande inom utbildningsområdet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

 • Workshops och konferenser.
 • Seminarier för erfarenhetsutbyten.
 • Studier och analyser.
 • Statistikprojekt.
 • Projekt med mål att använda resultat av forskning på utbildningsområdet.
 • Produktion av material för språkinlärning, undervisning och översättning.
 • Arbete för att ta tillvara material från andra fackområden.
 • Etablera nya kursmoduler som använder inlärnings- och undervisningsplattformar.
 • Publicera, distribuera och utbyta resultat och erfarenheter från utbildningsområdet.

Mer information om Nordplus Horisontal

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Horisontal på nordplusonlineorg (nytt fönster)

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2017

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet och innovation i utbildningssystemen och stärka det livslånga lärandet i deltagarländerna.
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Logotyp Nordplus