Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Nordiska språk

Vem som kan söka

Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer och andra privata och offentliga verksamheter söka.

Vad man kan göra

En möjlighet att söka medel för projekt och nätverksaktiviteter inom området nordiska språk.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Varför Nordplus Nordiska språk?

Nordplus Nordiska språk är en chans att bidra till förståelsen av nordiska språk och öka intresset för och kunskapen om nordiska kulturer och livsvillkor.

Mål med Nordplus Nordiska språk

Nordplus Nordiska språk har två överordnade målsättningar:

 • Att stödja aktiviteter som stärker barns och ungas förståelse av nordiska språk, framför allt i danska, norska och svenska.
 • Att utveckla material, metoder och strategier som stärker nordisk språkförståelse på alla nivåer inom utbildningssektorn.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

 • Utarbeta metoder för att inkludera undervisning i nordiska språk i skolan.
 • Samarbeta kring läroplansutveckling som rör nordiska språk.
 • Genomföra insatser för folkbildning.
 • Anordna konferenser och kurser.
 • Arbeta med ordböcker och terminologi.
 • Producera publikationer.
 • Genomföra språkteknologiska projekt.
 • Utveckla och ge ut läromedel och undervisningsmaterial.
 • Genomföra projekt och andra aktiviteter som fokuserar på att utveckla och förbereda pedagogiska och didaktiska metoder.

Tre organisationer ska delta

Minst tre institutioner eller organisationer från de länder som medverkar i programmet ska delta. En organisation samordnar projektet.

Mer information om Nordplus Nordiska språk

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Nordplus Nordiska språk på Nordplusonline (nytt fönster)

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2017

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet och innovation i utbildningssystemen och stärka det livslånga lärandet i deltagarländerna.
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Logotyp Nordplus