Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Finansiering

Ekonomiskt stöd för samarbeten och utbyten

Inom de flesta program vi administrerar kan du ansöka om bidrag för internationellt samarbete och utbyte.

Inom vissa program är kostnadstäckningen hög, medan det inom andra delas ut ett bidrag där en större egeninsats i form av egna medel förväntas.

Oftast kan bidrag beviljas för resekostnader, och inom många program även för logi eller uppehälle. Inom några av de EU-finansierade programmen ges även bidrag för övrig projektverksamhet. Det kan gälla kostnader för förbrukningsmaterial, tryck- och översättningskostnader med mera. I de fallen förväntas man bidra med en egeninsats, till exempel i form av arbetstid. 

Inom några av de EU-finansierade programmen gäller ett så kallat centraliserat ansökningsförfarande, där ansökan görs direkt till Europeiska kommissionen. Kommissionen betalar då också ut bidraget direkt till den koordinerande institutionen om ansökan beviljas.

Andra typer av stöd

Inom ett fåtal program utgår inga ekonomiska bidrag. Detta gäller till exempel eTwinning som erbjuder digitala samarbetsformer som ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och Den Globala Skolan som erbjuder seminarier om lärande för hållbar utveckling.