Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Framgångsfaktorer

Här är en kort checklista över framgångsfaktorer i internationaliseringsarbetet.

Den aktivitet som ansökan gäller

 • utgår från ett konkret utvecklingsbehov
 • har tydliga mål
 • är väl förankrad och har stöd från ledningen
 • är långsiktig
 • har resurser avsatta för arbetet
 • ger även dem som inte deltar i aktiviteten del av resultaten
 • ser till att erfarenheter under arbetet sprids brett till olika intressenter, liksom resultaten efter avslutad aktivitet

För projekt gäller dessutom:

 • Projektet ska utgå från ett definierat behov i den egna organisationen.
 • Det ska vara ett led i den egna organisationens internationella strategi - att gå över ån efter vatten.
 • Det ska vara inriktat på ett långsiktigt samarbete.
 • Ömsesidighet – att delta i ett internationellt projekt handlar om att möta det annorlunda, att själv vara med och påverka andra men också att låta sig påverkas. Fundera igenom hur ni kan bidra på bästa sätt till projektet, men också vad ni kan ta tillvara från era samarbetspartners.
 • Att samarbetet är väl planerat. Hur ska ni kommunicera i projektet och hur ofta? Hur kan ni lösa uppgifter gemensamt istället för att köra i parallella hjulspår? Om elever deltar i projektet så kan de till exempel samarbeta via videokonferenser, via ett öppet diskussionsforum eller i transnationella basgrupper.
 • Att även de som inte är med och reser aktivt deltar i projektet.
 • Att projektet involverar så många som möjligt. Det kan handla om många elevgrupper, lärarlag och personalgrupper, men också om externa så kallade associerade parter, till exempel lokala myndigheter, företag och intresseföreningar.

Frågor att besvara innan ansökan

 • Varför behövs projektet? Hur ser behoven ut?
 • Vad skulle kunna lösa problemet? Vad utgår ni ifrån?
 • Hur ska ni gå till väga?
 • När ska det ske? Hur ser tidsplanen ut?
 • Vilka ska vara med? Varför just dessa? Hur väl är projektet förankrat inom respektive organisation?
 • Hur mycket kommer det att kosta?

Tumregler i planeringsprocessen

 • Gör bara det som ni ändå skulle (vilja) göra. Om inte - ska ni verkligen delta i detta projekt?
 • Försäkra er om att målgruppen är entydigt definierad och verkligen efterfrågar eller behöver det ni utvecklar.
 • Utveckla strategier för att komma över motstånd mot förändring; ni ska jobba med - inte mot personal och studerande/deltagare.
 • Varning för eldsjälar - förankra och fördela arbetet
 • Mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta, SMART.
 • Partner väljer man med omsorg - precis som på det personliga planet.
 • Internationella utvecklingsprojekt är ett sätt att utveckla den egna organisationen - inte ett medel att skaffa pengar till produktion av utbildning. Var medveten om detta och vaksam på andra tolkningar i den egna organisationen och bland era partner.